Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik, ‘mij of dienstverlener staat wordt Aly Loes – Marketing bedoeld. De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door Aly Loes – Marketing

Aly Loes – Marketing
Mej. A. Talmaweg 49
9439 TJ Witteveen

Kamer van Koophandelnummer 77354575

Contact via: info@alyloes.nu

 1.2 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie ik mijn diensten verleen. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.3 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan mij heeft verstrekt voor het leveren van mijn diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met mij zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor mijn dienstverlening.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan ik mijn diensten (mede) met behulp van door mij ingeschakelde derden leveren. Ik kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien ik meen dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van mijn dienstverlening noodzakelijk is.

 1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden, behandelingen, producten verricht en/of geleverd door en overeenkomsten gesloten met mij.  Iedereen die een afspraak maakt, product of traject aanschaft gaat akkoord met deze algemene voorwaarden.

 2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

 2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Ik behoudt me het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Eventuele offertes zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan mij door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan mij is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoud ik mij het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door mij te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

 3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door mij, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door mij uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan mij, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door mij een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever of klant, zal ik de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Ik zal de door mij te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat  ik niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

De opdrachtgever moet naast het volgen van de programma’s, evenementen en trajecten voldoende tijd reserveren voor oefeningen, opdrachten en behandelingen en adviezen. Het succes van de overeengekomen diensten is grotendeels afhankelijk van de eigen inspanningen van de opdrachtgever. Als opdrachtgever ben je je er bewust van dat je bij sommige programma’s geen 1 op 1 begeleiding krijgt.

Op mijn website staat voor per programma, consult, challenge, evenement, online programma of traject omschreven wat een deelnemer kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.

 

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1 De opdrachtgever en/of klant verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die ik nodig heb en/of die redelijkerwijs van belang kunnen zijn om de opdracht/behandeling volgens afspraak uit te voeren.

 6.2 Indien door mij of door mij ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever/klant of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.3 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van mij.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

7.2 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

7.3 Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

7.4 Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject, workshop of online cursus.

7.5 In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door
dienstverlener aan klant in rekening is gebracht.

7.6 Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

7.7 Ik wijs elke aansprakelijkheid vanwege een mogelijke wanprestatie van de hand tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan mijn kant. Van opzet of grove schuld is pas sprake indien cliënt dit aannemelijk heeft weten te maken.

7.8 Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Onder indirecte schade is in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie, waaronder bijvoorbeeld ook gemiste inkomsten door het niet uit kunnen brengen van het dier in de sport.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8.2 Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst inclusief btw vermeld of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, zijn exclusief.

8.3 Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan klant kenbaar worden
gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
dienstverlener op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.

8.4 Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of de gehele cursus wordt doorlopen. Dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Diensten die plaatsvinden op basis van uurtarief worden maandelijks achteraf gefactureerd. Dienstverlener is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.

8.5 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

8.6 Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk 
ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener.

8.7 Facturen dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8.8 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.9 Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke 
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

8.10 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Mijn  honorarium en de door mij aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door mij steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van mij of de opdrachtgever kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan mij over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door mij worden opgeschort, dit zonder dat mij dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien ben ik in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

 9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan mij of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door mij te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan ben ik gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door mij plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden ben ik gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan mij toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Traject:
Bij volledig annuleren van het behandeltraject binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt 25% van het totaalbedrag van het traject in rekening gebracht. Dit geldt niet voor verplaatsen van de afspraak.  

Lezingen en andere evenementen en (online) programma’s:
• Bij afmelden tot 4 weken voor datum volgt 100% restitutie van de totaalbedrag.
• Bij afmelding tot 2 week voor datum volgt 50% restitutie van het totaalbedrag.
• Bij afmelden binnen 2 weken voor datum vindt geen restitutie plaats, deelnemer mag wel zelf een vervangende deelnemer regelen.
• Ook wanneer de deelnemer afmeld binnen de bovengenoemde termijnen maar de factuur nog niet betaald heeft, blijft de betalingsplicht van kracht voor het factuurbedrag minus de eventuele restitutie.
• Bij meerdaagse cursussen vindt geen restitutie plaats wanneer deelnemer een van de data niet aanwezig kan zijn. Wel mag indien mogelijk een gemiste dag tijdens een latere zelfde cursus ingehaald worden.

10.2 Bij het annuleren van het evenement door mijzelf vindt 100% restitutie van de reeds gedane betaling plaats.

10.3 Afkoelingsperiode. Tot 2 weken na de start van mijn( online) programma of trajecten kun je als je niet tevreden bent er voor kiezen om alle huiswerkopdrachten in te leveren zodat ik kan beoordelen of je echt mee hebt gedaan en je best hebt gedaan en op die manier kun je je geld terug krijgen. Mits je dus alle huiswerkopdrachten hebt gedaan en dat kan aantonen. Je ontvangt je geld volledig terug. Na de eerste 2 weken is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

ARTIKEL 12. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

12.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

12.2 Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

12.3 Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

12.4 Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.

12.5 Dienstverlener verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, nietoverdraagbaar en herroepelijk recht om de online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

12.6 Bij beëindiging van het online programma vervalt het recht van de klant om in te loggen. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal op te slaan.

ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDING

13.1 Ik gehouden tot geheimhouding van alles wat mij omtrent mijn opdrachtgever is bekend geworden. Ik houd mij aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt. (zie ook de aparte Privacyverklaring op de website).

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN

14.1. Ik behoud mij het recht voor om deelnemers van een lezing, cursus, progamma, traject, challenge,  workshop, besloten groep op social media of ander evenement, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van het evenement verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan mij.

14.2 Tijdens de online cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de besloten groep op Facebook. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.
14.3 Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
14.4 Dienstverlener behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

 

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

14.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Copyright 2023 – Aly Loes